งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับ สภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทําการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็น ปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากร ชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและ ภูมิปัญญา

วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชและทรัพยากร

วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชและทรัพยากร

ผลของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  • เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร
  • มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ
  • มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา
  • เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐานคุณธรรม
  • เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart