กลุ่มบริหารวิชาการ

การบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ

ขอบข่ายภาระงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนในงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 3. งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
 4. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 5. งานส่งเสริมและประสานการจัดการศึกษา และงานประสานงานกับศูนย์เครือข่ายแลสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
 6. งานทะเบียนนักเรียน
 7. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
 8. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 9. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 10. งานนิเทศการศึกษา
 11. งานแนะแนวการศึกษา
 12. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 13. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
Total Page Visits: 0 - Today Page Visits: 0

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart