logo-ANS_original

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ดร.เอกชัย บุตรแสนคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

ภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 66696 - Today Page Visits: 378

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart