178167373_3892356724216054_3743636272801113381_n

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

ดร.เอกชัย บุตรแสนคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

ภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 102041 - Today Page Visits: 973

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart