ชื่อ - นามสกุล :นายดนตรี งาสิทธิ์
ตำแหน่ง :รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนฯ
หน้าที่หลัก :ส่งเสริมกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :165 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :042799121
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ส่งเสริมกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา