ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยเอก สุรศักดิ์ นันทเดช
ตำแหน่ง :ครูเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าระดับชั้น ม.2
ที่อยู่ :397 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0819547101
Email :surasak_nun@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าระดับชั้น
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา