ชื่อ - นามสกุล :นางสาธกา ศรีธนะ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ที่อยู่ :24 ม.7 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0819647153
Email :sataka1962@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา