ชื่อ - นามสกุล :นายวีระเดช ไชยสาคร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่อยู่ :327 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0885635681
Email :-
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา