[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
เพจห้องเรียนพิเศษจีน ICE
เฟสบุ๊คโรงเรียน
SPM23
ห้องเรียนออนไลน์
งานแนะแนวโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาครู
สลิปเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ


AIPA2019
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร
ศุูนย์คราม
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสวท.
GPA
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หอสมุดแห่งชาติ
ลิ้งค์น่าสนใจระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 89 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางปาริชาติ สีพันธ์บุญ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
บริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายนรินทร์ศักดิ์ อินตาแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายสดใส ขันตะราช
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้างานวิชาการ
Click ดูประวัติ
ดร.ศรัณยา แสนบุญศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ระบบ
Click ดูประวัติ
นางสาวรวงทอง เปลี่ยนเอก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชีววิทยา
Click ดูประวัติ
นางสาวสนองใจ เยาวะศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
งานจัดตารางสอนตารางเรียน
Click ดูประวัติ
นางรินนา ชาไมล์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Click ดูประวัติ
นางปิลันทนา นาควิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
Click ดูประวัติ
นางมัลลิกา วงศ์ประชา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางพุทธชาติ ไชยนา
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน ม.4
Click ดูประวัติ
นางอัจฉรา ปะติเก
ครูชำนาญการพิเศษ
งานโภชนาการ
Click ดูประวัติ
นางภัชรินทร์ เพริศแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ Science Maths
Click ดูประวัติ
นายยอดธง ริยะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ Mini English Programe
Click ดูประวัติ
นางสาวสุรางค์ ภักดีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวนกอร ศรีวิลัย
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแนะแนว
Click ดูประวัติ
นางกัลยา ป้องทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
งานวัดและประเมินผล
Click ดูประวัติ
นางพรพิศ แสนมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน ม.6
Click ดูประวัติ
นายอดิศร ศรีดาพล
ครูชำนาญการพิเศษ
งานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)
Click ดูประวัติ
นางประโรม แสงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางรัตนา คำโสม
ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลักสูตร
Click ดูประวัติ
นายพงษ์ศักดิ์ ชายกวด
ครูชำนาญการ
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางนภัสนันท์ อุปรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยงานแนะแนว
Click ดูประวัติ
นางสาวอาทิตยา สายตา
ครูชำนาญการพิเศษ
งานวัดผลระดับชาติและนานาชาติ
Click ดูประวัติ
นายพลวัฒน์ พรหมโคตร
ครู ค.ศ.1
ครูสอนรายวิชาคณิตศาสตร์/วัดผลระดับชั้นม.4
Click ดูประวัติ
นายปาริชาติ ชายกวด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายณัฐพล สายธิไชย
ครูอัตราจ้าง
ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
15 : ลูกจ้างประจำ
16 : ลูกจ้างชั่วคราว
18 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
19 : ครูชาวต่างชาติ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 E-mail: akatumnuays@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5